Gemeenteraad Hardenberg: verkiezingsthema’s

Van taal naar tekst

Gemeenteraad Hardenberg: verkiezingsthema’s

©detoren.net

HARDENBERG – Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op komst, hebben de deelnemende partijen in Hardenberg hun verkiezingsprogramma’s klaar. Sommige kort en overzichtelijk, andere lang en uitgebreid. Vanzelfsprekend barst iedere fractie van ambitie, maar tegelijkertijd zal ook eenieder beseffen dat het – in de politiek versplinterde samenleving waarin we leven – onmogelijk is om al deze uitgangspunten te realiseren. Dit gegeven samengevoegd met het feit dat de meeste stemgerechtigden niet de tijd en/of moeite zullen nemen om alle partijprogramma’s door te spitten, leidde ertoe dat de lijsttrekkers van de deelnemende partijen twee vragen voorgeschoteld kregen: wat dient er volgens uw partij beslist te veranderen in de gemeente Hardenberg en waarover bent u momenteel juist bijzonder te spreken? Aan de hand van een viertal door meerdere partijen genoemde thema’s kwam zodoende het volgende overzicht tot stand.

Armoedebeleid

De afgelopen vier jaar is er onder leiding van wethouder René de Vent (PvdA) een koerswijziging ingezet op het gebied van armoedebestrijding, zo stelt PvdA-lijsttrekker Gitta Luiten. Ze spreekt van “ambitieus, nieuw beleid”, maar voegt eraan toe dat “we hier vooral mee moeten doorgaan.” De verander(en)de aanpak die de laatste jaren is ingezet, betrekt zich vooral op de wijze waarop mensen met financiële problemen hulp wordt aangeboden. Waar er voorheen “een schoenendoos met rekeningen op tafel werd leeggegooid”, zijn ambtenaren en hulpverleners nu juist getraind om hulpbehoevenden op een positieve manier te benaderen, “zodat zij hun leven weer in eigen hand kunnen krijgen”, aldus Luiten. Benadrukken wat mensen nog wél kunnen, dat is volgens de PvdA-voorvrouw de kerngedachte.

Ook Sake-Christiaan Stelpstra van de ChristenUnie en GroenLinks-lijsttrekker Anne van den Hoek noemen armoedebestrijding als een belangrijk speerpunt. Beide partijen zijn van mening dat er op dit vlak een verandering dient plaats te vinden. Stelpstra: “Onze ambitie is om armoede helemaal uit te bannen. Er is een heleboel opgetuigd voor mensen die zorg nodig hebben, maar het is haast een kerstboom vol geworden, met allerlei regelingen. De ChristenUnie wil dit versimpelen en beter toegankelijk maken.” Er zijn in de raad partijen, zo stelt Stelpstra, die willen dat iedereen een basisinkomen krijgt. De ChristenUnie ziet er meer heil in om ieder geval afzonderlijk te bekijken. Daarbij moet de overheid “zich alleen bemoeien met degenen die het nodig hebben, niet met degenen die geen hulp behoeven”, aldus de CU-voorman. Zijn partij staat een pro-actieve rol van de overheid voor. “Stel, je hebt een minimuminkomen en kinderen, dan ontvang je voor een bepaald bedrag per jaar aan sportkleding en lidmaatschapsgelden. Dit moet je zelf aanvragen wanneer je kind wil gaan sporten of muziekles wil volgen. Echter, niet iedereen is hiervan op de hoogte. Of er is sprake van laaggeletterdheid, waardoor het niet mogelijk is om alle formulieren in te vullen. De overheid moet deze mensen actief benaderen.”

Anne van den Hoek (GroenLinks) ziet in werk een essentiële pijler onder armoedebestrijding. “Werk voorkomt armoede, voorkomt sociale isolementen, voorkomt een heleboel”, aldus Van den Hoek. “Niet iedereen kan betaald werk doen, maar weten dat wat je doet toegevoegde waarde heeft, maakt dat iemand beter kan participeren.” Een ‘groene economie’ is hierbij wat haar partij betreft leidend. Ze stelt dat er de komende vijf jaar in de provincie Overijssel ongeveer tienduizend banen in de logistiek bijkomen. Hetzelfde geldt voor de bouw en technische ontwikkelingen. Deze banen kunnen volgens GroenLinks uitstekend ingevuld worden door mensen die momenteel niet aan de bak komen. “Mensen moeten beoordeeld worden op basis van competenties, niet op basis van hun cv.” De gemeente moet volgens Van den Hoek een verbindende rol spelen tussen instanties zoals het Regionaal Techniek Centrum, Alfa College, ondernemers en werkzoekenden, om zo omscholing mogelijk te maken. Het UWV of de gemeente zou dan één ‘regisseur’ moeten aanstellen, die intakegesprekken houdt met werkzoekenden. De proeftijd van werkzoekenden ziet GroenLinks graag van drie naar zes maanden verlengd worden, zodat werkzoekenden meer tijd krijgen om hun kwaliteiten te laten zien en werkgevers minder ‘regeldruk’ zullen ervaren.

Duurzaamheid/milieu

Waarover de PvdA minder te spreken is, is de aandacht die er in de voorbij periode geweest is voor natuur en milieu. Zo gebruikt Hardenberg nog steeds “vrij heftige” bestrijdingsmiddelen. “Bovendien”, zo stelt Luiten, “willen veel boeren graag een omslag maken in hun bedrijf. Ze willen duurzamer of natuurvriendelijker werken.” Boeren die uit eigen beweging aangeven graag hun bedrijf op een duurzame manier te willen veranderen, verdienen volgens Luiten steun van de gemeente. Ze vindt hierin bijval van D66-lijsttrekker Jacco Rodermond. Zijn ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn, wat betreft energieopwekking en het gebruik van materialen. Dat wil niet zeggen dat er overal windmolens “neergeplant” moeten worden. “We willen onze inwoners uitdagen om met elkaar na te denken over oplossingen om richting duurzame energie te gaan”, aldus Rodermond. Daarbij moeten aannemers van nieuwbouwprojecten “eigenlijk wel verplicht worden om goed te hebben nagedacht over de omgang met energie.” Annie Kelder, van de lokale partij OpKoers, kan zich vinden in het ‘windmolenstandpunt’. “Alternatieve energie is goed, maar het moet geen belemmeringen opleveren voor bewoners.”

‘Noaberschap’

Dit standpunt vloeit voort uit het belangrijkste speerpunt van OpKoers, namelijk dat er geluisterd dient te worden naar de inwoners van de gemeente Hardenberg. Gevraagd naar wat er beslist onaangeroerd moet blijven, geeft Annie Kelder dan ook aan dat ze die vraag niet kan beantwoorden. OpKoers gaat immers af op de inbreng vanuit de bevolking en dat houdt automatisch in dat er vooral zaken veranderd moeten worden. Hierbij sluit niet alleen Jacco Rodermond (D66), zoals hierboven reeds omschreven, zich aan, maar ook de VVD, bij monde van lijsttrekker Bert Gelling. “Ideëen van ondernemers moeten we faciliteren, niet frustreren”, zo stelt de liberaal. Daarbij is de VVD van mening dat er in het verleden teveel geld is uitgegeven op initiatief van de gemeente, zonder dat de inwoners hierin gekend zijn. Hij spreekt van een ‘financieel bewustwordingsproces’. “Ik zie hier in de gemeenteraad mensen hun vinger opsteken voor investeringen van tientallen miljoenen, terwijl ik zeker weet dat ze een week wakker liggen wanneer thuis de diepvries het begeeft”, aldus Gelling. Als voorbeeld noemt hij de ‘enorme grondportefeuille’ die is opgebouwd. “Honderd hectare bedrijventerrein, waarop niemand afkwam. Het centrum van Hardenberg is veel te groot,er is sprake van een structureel overaanbod. In Dedemsvaart is dat niet anders.”

Aansluitend bij de gewenste toenemende verantwoordelijkheid voor bewoners en ondernemers, is de term ‘noaberschap’, ofwel sociale samenhang. Dit begrip wordt door zowel D66’er Rodermond als Van den Hoek (GroenLinks) aangehaald als iets waarover men te spreken is binnen Hardenberg. Van den Hoek geeft de gang van zaken rond het bouwen van een MFA (multifunctionele accommodatie) in De Krim als voorbeeld. “Het geeft aan dat wij, vanuit een wat ‘logger’ systeem, met allerlei regeltjes, te langzaam bewegen in de richting van de ontwikkelingen in de samenleving. Er moet dus een omgekeerde participatiesamenleving komen: de politiek doet mee met de mensen, niet andersom.” Rodermond is het hiermee eens. “Als de samenleving samenkomt om iets te realiseren en het lukt net niet, dan zou de politiek moeten bijspringen. Er zijn heel veel actieve mensen in de gemeente Hardenberg, die heel veel mooie dingen doen, dat zou de politiek wat meer kunnen ondersteunen.”

Aan het bovenstaande wordt door Gijs Schuurman van 50Plus nog toegevoegd dat de bereikbaarheid van de gemeente zijns inziens uitstekend is. “Het is bijvoorbeeld goed mogelijk om een afspraak met een wethouder te maken. We zitten niet in een glazen koepel en blijven daar zitten, maar zijn aanspreekbaar. Dat moeten we vooral zo houden”, aldus Schuurman.

Zondagsrust

In de huidige gemeenteraad bevinden zich twee partijen met een uitgesproken christelijke signatuur (CDA en ChristenUnie), hier komt mogelijk een derde partij bij. De SGP neemt dit jaar namelijk, evenals 50Plus, voor het eerst deel aan de verkiezingen in Hardenberg. Net als de ChristenUnie beschouwt de SGP, onder aanvoering van lijsttrekker Bert Hutten, zondagsrust als een speerpunt van het verkiezingsprogramma. “De zondag is een bijzondere dag. De SGP vindt het belangrijk dat deze dag uniek blijft.” Daarbij gaat het de SGP niet puur en alleen om de link met de bijbel, maar beschouwt de partij de vrije zondag ook als “een belangrijk sociaal en maatschappelijk rustpunt in de week. Gezondheidsproblemen door stress, burn-out en overspanning nemen toe.” Hierbij sluit de ChristenUnie zich aan. “Een rustdag is nu eenmaal goed voor de gezondheid en gezinssaamhorigheid”, aldus fractievoorzitter Stelpstra. Hij stelt bovendien dat kleine ondernemers min of meer gedwongen zullen worden ook op zondag open te gaan, terwijl ze er niet meer aan zullen verdienen. “Er treedt erosie op: grootwinkelbedrijven, zoals Albert Heijn, gaan dingen verkopen die kleine ondernemers verkopen.”

De derde christelijke partij, het CDA, stelt zich in haar verkiezingsprogramma flexibeler op. “De kernen binnen de gemeente Hardenberg zijn heel verschillend. Ook als het gaat om de beleving van de zondag. Daarom moeten meer kerngericht besluiten worden genomen over de winkeltijden, waarbij alle lokale belangen en persoonlijke zorgen zo goed mogelijk worden afgewogen.”

Overige thema’s

Waarover 50Plus minder te spreken is, is de verdeling van de Wmo-gelden (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit is geld waarop hulpbehoevenden aanspraak kunnen maken, wanneer zij niet op eigen kracht zelfredzaam zijn en zodoende zonder hulp niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De gemeente voorziet in de verdeling van deze gelden. Momenteel, zo constateert 50Plus-lijsttrekker Schuurman, ontstaat er echter een Wmo-overschot dat niet in de zorg gestoken wordt, maar in de ‘algemene pot’ verdwijnt en zodoende voor andere doeleinden wordt ingezet. Dit dient volgens 50Plus beslist te veranderen. “Het is niet onze bedoeling om met geld te gaan smijten, maar het moet wel besteed worden aan datgene waarvoor het bedoeld is”, zo verduidelijkt Schuurman.

Ook de SGP hecht waarde aan (betere) zorg. “Zorg voor jong en oud, dat is waar de SGP de focus op wil leggen. Voor jongeren is dat bijvoorbeeld goede jeugdzorg, in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele problemen signaleren en daarna werken aan een passende oplossing. Zorgen voor goede scholing, vroegtijdig schoolverlaten voorkomen. Voor ouderen is dat bijvoorbeeld laagdrempelige toegang tot het zorgloket, medische zorg is dichtbij in de eigen kern bereikbaar, thuiszorg optimaal inzetten waar nodig en als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, zorgen voor een passende plaats om te wonen.”

Het CDA laat bij monde van fractievoorzitter Martijn Breukelman weten dat het belangrijkste punt van verandering naar hun mening de opwaardering van de stationsomgeving in Hardenberg is. Daarbij “is er veel geïnvesteerd in bedrijventerreinen, woningbouw en sport. Dat willen wij ook de komende jaren graag.” VVD’er Gelling is hier overigens uitgesproken op tegen en stelt dat ‘niemand gevraagd heeft om voor 25 miljoen voor de zoveelste keer het station aan te passen.’

Waarover het CDA daarentegen wel te spreken is, is de belastingverlaging die sinds 1 januari 2018 is ingegaan. “Hiervoor heeft het CDA nadrukkelijk gepleit en wat ons betreft blijft dat ook de komende vier jaar zo”, aldus Breukelman. Ook OpKoers voorziet in een kostenbesparing voor de Hardenbergers, maar dan middels het afschaffen van betaald parkeren in de stad.

Op een rijtje

Nog eens samengevat: wat moet er volgens de diverse partijen zo snel mogelijk veranderen (-) en waarover is men juist al tevreden (+)?

50Plus
– Verdeling Wmo-gelden: moet naar waar het voor bestemd is, namelijk de zorg.
+ Bereikbaarheid van de gemeente voor inwoners.

CDA
– Opwaardering van de stationsomgeving.
+ Belastingverlaging.

CU
– Armoede in de samenleving.
+ Zondagsrust.

D66
– Duurzaamheid, met verantwoordelijkheid voor inwoners.
+ ‘Noaberschap’.

GroenLinks
– Omscholing/minder werkloosheid.
+ ‘Noaberschap’.

OpKoers
– Aandacht voor kleinere kernen, gratis parkeren.
+ Strijdbaar blijven tegen windmolenparken.

PvdA
– Natuur en milieu.
+ Armoede in de samenleving.

SGP
– Jeugd- en ouderenzorg.
+ Zondagsrust.

VVD
– Meer luisteren naar ideëen uit de maatschappij/ondernemers.
+ Overheidsfinanciën blijven terugdringen.